Miljö

Miljöpolicy enligt ISO 14001
Miljötänkandet präglar våra tjänster och vårt sätt att arbeta. Vi bedriver ett miljöarbete, som vi är stolta över och som skapar förtroende för vår verksamhet. Vi strävar efter att följa standarden ISO 14001 i vårt miljöarbete.

  • Vi förbättrar ständigt vår verksamhet och dess påverkan på den inre och yttre miljön enligt våra fastställda miljömål med lagar och andra krav som miniminivå.
  • Vi stimulerar vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet genom utbildning och information.
  • Våra medarbetare ska, baserat på arbetsgivaransvar och eget personligt ansvar, ha en säker, utvecklande och hälsosam arbetsmiljö.
  • Vi ska arbeta för att prioritera samarbete med leverantörer och entreprenörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Samarbetet skall syfta till att påverka materialval, utformning och användning av produkter , så att de blir väl anpassade till miljön.
  • Vi ska arbeta så att allmänt avfall och farligt avfall omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.
  • Vi ska minimera användningen och spridningen av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.
  • Vi ska hushålla med resurser och minska belastningen från transporter, samt förebygga föroreningar.
  • Vi ska upprätta miljömål i enlighet med denna policy och därmed verka för ständiga miljöförbättringar.
  • Vi ska öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpolicy för alla medarbetare och intressenter.